Hullegie Juridisch AdviesAlgemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Hullegie Juridisch Advies.

Artikel 2: Opdrachten

2.1. Hullegie Juridisch Advies is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hullegie Juridisch Advies. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgelijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Derdern kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 De aansprakelijkheid van Hullegie Juridisch Advies is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Hullegie Juridisch Advies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

3.2. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Hullegie Juridisch Advies jegens de opdrachtgever beperkt tot het door Hullegie Juridisch Advies in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 10.000 euro.

3.3. Hullegie Juridisch Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

3.4. Indien in verband met de aan Hullegie verstrekte opdracht derden dienen te worden ingeschakeld is Hullegie Juridisch Advies niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Hullegie Juridisch Advies om algemene voorwaarden bedongen door deze derde te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Hullegie Juridisch Advies voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

3.5. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Hullegie Juridisch Advies aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door Hullegie Juridisch Advies bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailberucht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt ontvangen. De opdrachtgever geeft Hullegie Juridisch Advies het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren en is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail gezonden informatie niet gewaarborgd is.

3.6. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert te hebben, zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

Artikel 4: Honorarium en betalingsverplichtingen

4.1. Hullegie Juridisch Advies brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief (te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden.

4.2. Declaraties worden maandelijks, of naar gelang de voortgang der werkzaamheden, verzonden.

4.3. Betaling van de declaraties van Hullegie Juridisch Advies dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is vanaf dat moment over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van €50,-. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Hullegie Juridisch Advies, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten.

Artikel 5: Rechtskeuze en forumkeuze

5.1. Op alle opdrachten aan Hullegie Juridisch Advies is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot die opdrachten en die daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 6: Gegevens en privacy

6.1. Door Hullegie Juridisch Advies worden persoonsgegevens verwerkt in de cliëntenadministratie en in dossiers. Dit gebeurt conform de privacyverklaring van Hullegie Juridisch Advies, die gepubliceerd is op de website van Hullegie Juridisch Advies.

6.2. Na het afsluiten van een zaak wordt het digitale dossier gedurende 5 jaar bewaard. Na afloop van deze termijn worden dossiers zonder andere aankondiging vernietigd.